EP2C5T144 Mini Development Board

Пришла платка :-)

Yuriy Nazarov on GithubYuriy Nazarov on Twitter
Yuriy Nazarov
Software engineer
Люблю machine learning